Katalog přírodě blízkých protipovodňových opatření

 

Přírodě blízká protipovodňová opaření mají v moderně pojaté a promyšlené protipovodňové ochraně své nezastupitelné místo. Tato opatření využívají přirozeného potenciálu krajiny k omezení vzniku povodní a tlumení jejich průběhu. Vedle těchto protipovodňových efektů přinášejí i pozitivní vliv na biologickou rozmanitost a přírodu obecně. Realizace těchto opatření přispívá k dosažení dobrého stavu vod a je v souladu s evropskou Rámcovou směrnicí o vodách 2000/90/ES.

Základní typy přírodě blízkých protipovodňových opatření jsou zpracovány katalogu jako jednotlivé katalogové listy. Jedná se o jednoduše zpracovaný přehled opatření a jejich efektů pro základní orientaci. Ke každému vymezenému opatření jsou uvedeny základní informace, popisující jak opatření vypadají, jak fungují či jak s nimi pracovat. Struktura informací je následující:

 

A.      Základní popis

B.      Schéma, nákresy

C.      Foto příkladných opatření

D.      Efekty

E.       Rizika a limity

F.       Nákladovost pokud parametr existuje

G.     Možnost dotací - v závislosti na vývoji dotačních mechanismů, aktuální informace a odkazy

 

Katalog je určen pro základní orientaci v problematice a to zejména pro starosty obcí, pracovníky příslušných organizací, zemědělce a jiné významné činitele v krajině.

 

KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ

Kategorie:

A.1. Opatření na vodních tocích a nivách

 1. Revitalizace vodního toku (pdf.)
 2. Revitalizace nivy (pdf.)
 3. Ramena mokřady tůně (pdf.)
 4. Odlehčovací kanály  (pdf.)
 5. Řízené rozlivy (pdf.)
 6. Poldry - suché a polosuché  (pdf.)
 7. Zeleň (pdf.)

 

A.2. Opatření v ploše

 1. Protierozní opatření - agrotechnická (pdf.)
 2. Protierozní opatření - organizační  (pdf.)
 3. Protierozní opatření - biotechnická (pdf.)
 4. Meliorace (pdf.)
 5. Zalesnění, zatravnění (pdf.)

 

A.3. Intravilán obcí a měst

 1. Úpravy toků a okolního prostoru (pdf.)
 2. Doplňková opatření parkového a odpočinkového charakteru   (pdf.)
 3. Zasakovací plochy nad zástavbou i v ní (pdf.)

 

A.4. Navazující technická opatření

 1. Související - ochranné hráze, kapacita mostů, stupně na tocích (pdf.)
 2. Varovné výstražné systémy  (pdf.)

 

 

 

 

 


 Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz