- - -

Sasko-český management povodňových rizik (STRIMA)


v Programu Ziel 3/Cíl 3 k podpoře přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Doba realizace projektu:  04.2013 až 12.2014 (21 měsíců)

Lead partner:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Partneři:

ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Město Drážďany

Oficiální stránky projektu: http://strima-ziel3.eu/cs/strima/

Hier gelangen Sie zur offiziellen Homepage des EU-Projektes STRIMA (Sächsisch-Tschechisches Hochwasserrisikomanagement).

http://strima-ziel3.eu/strima/

 


Tento projekt se zabývá preventivní protipovodňovou ochranou. Vychází z myšlenky vyššího zapojení měst a obcí při přípravě a realizaci konkrétních protipovodňových opatření, protože v praxi podniky Povodí dosáhly stropu svých kapacit a navíc nechtějí realizovat nová opatření mimo stávající koryta toků, spojená s nabýváním nových pozemků (poldry v pramenných oblastech, odsazené hráze apod.). Naopak jsou vesměs ochotni převzít do své správy konkrétní technické objekty (výpusti, přelivy apod.) poté, co opatření postaví obec. S touto filosofií pracuje ARR již několik let. Revitalizace Jizery v Dolánkách u Turnova je dobrým příkladem společného postupu města a Povodí Labe, přičemž nositelem projektu bylo město.

Koordinovaná mezinárodní spolupráce v této oblasti v povodích mezi Českem a Německem probíhá z hlavní části prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe (IKSE). Tento projekt chce však podpořit přeshraniční řešení konkrétních úkolů protipovodňového managementu rizik v pohraničí na místní úrovni. Z toho důvodu má být vytvořeno přeshraniční mezioborové Fórum managementu rizik, které umožní průběžnou komunikaci mezi českou a německou stranou a společné řešení úkolů (mj. pravidelná pracovní setkání). Do tohoto Fóra budou zahrnuty i právní rámcové podmínky, politické strategie a doporučení a také práce s veřejností.

Na základě tohoto Fóra budou vyvinuty metody k určování škod na bytové a nebytové zástavbě a infrastruktuře. Tento systém evidence škod bude prověřen na konkrétních příkladech měst Drážďany a Turnov. Jedná se aktivitu lead partnera, který tím testuje nadstavbu systému používaného v SRN v současné době.

Rovněž bude sestaven katalog protipovodňových opatření pro snižování potenciálu škod prostřednictvím opatření v oblasti územního plánování a skrze preventivní stavební opatření v komunální sféře. Případová studie zde bude opět pro Drážďany a Turnov. Tento katalog bude mj. obsahovat následující myšlenky:

- Průběžné projednávání komunálních protipovodňových opatření v zúčastněných obcích

- Posílení přírodě blízké ochrany před povodněmi (také vč. prověření souladu s opatřeními s Rámcovou směrnicí o vodách)

- Rozvoj a rozšiřování obecních systémů povodňového managementu - nasazení/využití v oblastech prevence povodní, zvládání povodní a následná péče

- Zlepšení povědomí o povodňových rizicích prostřednictvím stálého zprostředkovávání povodňových rizik, tvorba povědomí hravou formou a využití médií.


Zásadní součástí projektu je práce s veřejností. Důraz je kladen především na kontakt s představiteli veřejné správy, hlavně zástupci obcí, jimž bude snaha přístupnou formou tuto problematiku přiblížit.

Pořádat se budou na české i německé straně vždy 4 semináře pro 30 - 50 účastníků, kde budou zástupci českých i saských obcí, dále zástupci odborných institucí (Povodí, krajské úřady, vědecké instituce, úřady).

Témata seminářů:

- Předpovědi povodní / využití pro aktéry

- Přeshraniční komunikace rizik

- Snižování potenciálů škod v komunální sféře

- Ukázka vhodných a nevhodných již realizovaných protipovodňových opatření

- Přírodě blízká opatření;

- Součinnost s Rámcovou směrnicí o vodách atd.

- Územní plánování upravené s ohledem na povodně

- Management povodňových rizik / ochrana před katastrofami

- Komunální povodňové informační systémy a systémy managementu

- Vědomí rizik / informace

- Diskuze zástupců české a saské strany

Dále se bude pro zástupce veřejné správy pořádat exkurze do Bavorska, kde lze nalézt nejlepší příklady přírodě blízkých protipovodňových opatření. Tuto aktivitu považujeme za nesmírně efektivní, protože možnost vidět na vlastní realizovaná opatření, která mají nejen velký protipovodňový efekt, ale také zlepšují možnosti rekreace nebo rybářství, a to za přítomnosti starostů obcí, které je v praxi využívají, jsou tím nejlepším argumentem pro aktivizaci v jiných regionech.

K propagaci protipovodňové ochrany služí také výroba a distribuce deskové hry, jejímž cílem je aplikace různých protipovodňových ochranných opatření v příkladové obci. Hráč se vžije do role starosty, který může hospodařit s určitým rozpočtem a cíl hry spočívá v ochraně pokud možno co největšího počtu obydlí před povodněmi.

Nutnou součástí projektu je publicita (na internetových stránkách, informační materiály a akce).

- - -

 


 Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz