Podnikání v Německu

Co se v SRN považuje za výkon samostatné výdělečné činnosti?  

provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání (Gewerbegesetz)
funkce statutárního orgánu obchodní společnosti (člen statutárního orgánu)
soustavný výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů
výkon jiné výdělečné činnosti na základě oprávnění podle zvláštních předpisů
soustavný výkon činností, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmů
činnost osoby spolupracující při výkonu samostatné výdělečné činnosti, na kterou lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Chci začít podnikat v SRN jako živnostník, jak je v SRN živnost definována a jaké jsou druhy živností?

Pojem živnost není v SRN zákoně jednoznačně definován.  Všeobecně se pod pojmem živnost rozumí samostatná, povolená, za účelem dosažení zisku, a na určitou činnost zaměřená činnost. vykonávaná v hospodářské oblasti. Výjimku tvoří činnosti prvotní výroby, svobodná povolání, pouhá správa a užívání vlastního majetku. Živnost může být vykonávána buď jako hlavní povolání nebo také jako vedlejší povolání. Všeobecně musí být každá živnost nahlášena u místně příslušného živnostenského úřadu (Gewerbeamt).

Živnosti se v Německu dělí na:

živnosti, které mohou být provozovány jako řemesla osvobozená od zanesení v živnostenském rejstříku - tzv. řemesla osvobozená od zanesení - „Zulassungsfreie Handwerke
živnosti, které mohou být provozovány jako řemesla osvobozená od zanesení v živnostenském rejstříku - tzv. provozování živností řemeslům podobných  - „Handwerksähnliche Betriebe"
živnosti, které mohou být provozovány po zanesení v živnostenském rejstříku - „Gewerbe, die als zulassungspflichtige Handwerke betrieben werden können"

Mám živnostenský list z ČR, mohu poskytovat služby v Německu, za jakých podmínek?

Vlastní-li již podnikatel živnostenské oprávnění z ČR, může poskytovat služby v SRN v rámci režimu volného pohybu služeb, pokud takové poskytování služeb nepřesáhne dobu 12 měsíců. Při poskytování služeb přes hranice by OSVČ měla u sebe mít smlouvu o tom komu a jaké služby poskytuje, dále formulář E 101, pokud si platí v ČR sociální zabezpečení (jinak doklad o tom, že si jej platí v Německu). Podnikatel by měl u sebe mít také originál českého živnostenského listu nebo jeho fotokopii s úředním razítkem, že dokument je platnou úřední listinou v zemi, kde byl živnostenský list vydán (razítko se jmenuje apostila) a s notářsky ověřeným překladem do německého jazyka. Dalším nezbytným dokladem je Evropský průkaz zdravotního pojištění. Vykonává-li živnost, která v Německu není regulována, nemusí mít u sebe doklad o příslušné kvalifikaci. V opačném případě je potřeba zažádat si na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR o vydání osvědčení, že splňuje jisté požadavky. Tímto dokladem se bude při kontrole prokazovat.

Nemám dosud živnostenský list a chci se usadit v Německu a současně zde podnikat; co musím splnit?

Nevlastní-li podnikatel dosud živnostenské oprávnění a chce zde podnikat jako OSVČ, je třeba, aby provedl ohlášení na živnostenský úřad v Německu; na webových stránkách http://www.gewerbeanmeldung.nrw.de/ nalezne všechny detailní informace o zvolené činnosti, jestli patří mezi živnosti regulované, jaké je třeba absolvovat postupy a jaké musí předložit dokumenty. Potřebujete-li k výkonu živnosti uznání odborné kvalifikace (tzn. patří-li jím vykonávaná činnost mezi živnosti regulované Gewerbeordnung), potvrzení o dosažení odborné kvalifikace mu vydá Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR - Odbor živností. Žádost o uznání odborné způsobilosti je v Německu posuzována podle zákona „Berufsbildungsgesetz", a to obchodními či řemeslnými komorami - „Industrie und Handelskammern, Handwerkskammern" - příslušnými dle místa výkonu podnikání. V těchto případech nestačí živnost jen ohlásit, živnost lze vykonávat teprve tehdy, když jsou splněny kvalifikační předpoklady.  Členství v odborné komoře a profesní diplom jsou v Německu povinné pro: 127 vyjmenovaných řemesel v zákoně o řemeslech (např. malíř, tesař). Tito řemeslníci musí být povinně členy místní komory řemesel „Handwerkskammer".

Živnostenskému úřadu je nutné při ohlášení živnosti předložit následující podklady:

vyplněný formulář žádosti o zápis do živnostenského rejstříku (ŽR),
doklad identity - občanský průkaz nebo cestovní pas,
doklad o povolení kpobytu (přihlásí se na německém cizineckém úřadě),
příp. povolení (např. řemeslnická koncese, makléřské povolení atd.).

Jaké jsou předpoklady živnostenského podnikání v SRN?

získání živnostenského oprávnění
placení živnostenské daně, daně z příjmu, DPH
samofinancování soukromého zdravotního a důchodového pojištění
odpovídající označení profese

Užitečné odkazy:
http://www.ihk.de/ - Industrie und Handelskammern - lze vyhledávat informace podle jednotlivých spolkových zemí: http://www.dihk.de/inhalt/ihk/index.html
http://www.finanzamt.de/ - Finanzamt - lze vyhledávat informace podle jednotlivých spolkových zemí
http://www.zdh.de/ - Zentrallverbands des Deuschen Handwerks - Svaz živnostníků, lze zjistit, které živnosti jsou regulované

Jaké formy podniků v SRN existují?

V SRN jsou možné různé formy společnosti podle následujícího výčtu:

malý živnostenský podnik
GbR  - Spol. občanského práva (GbR) (v ČR není tento typ; pro partnery se společným kapitálem nebo společným podnikatelským záměrem; nemusí se zapisovat do OR)
eK - Eingetragener Kaufman - podnikatel
OHG - Öffentliche Handelsgesellschaft - veřejná obchodní společnost
KG - Kommanditgesellschaft - komanditní společnost
GmbH -   Gesellschaft mit beschränkte Haftung - společnost s ručením omezeným
AG - Aktiengesellschaft - akciová společnost
GmbH & Co. KG

Jak vypadá procedura založení podniku v SRN?

Při zakládání podniku v Německu je vyžadováno:

Ověření společenské smlouvy veřejným notářem(požaduje se pas nebo občanský průkaz, osoby se dostaví osobně do kanceláře veřejného notáře) 
Zápis podnikání do obchodního rejstříku u místního obchodního soudu  „Ortsgericht" (je vyžadována společenská smlouva a notářské ověření podpisů). Zápis do obchodního rejstříku je povinný až na výjimky, ke kterým patří malé podniky jednotlivců.  
Registrace podnikání u místního úřadu „Ordnungsamt" (je vyžadován pas nebo občanský průkaz, osvědčení o zápisu v obchodním rejstříku, notářsky ověřená kopie společenské smlouvy).  

Registrační procedura podniku zahrnuje:    

Ověření společenské smlouvy notářem
Zápis podnikání do obchodního rejstříku u obchodního soudu "Ortsgericht "
Registrace podnikání u místního úřadu "Ordnungsamt" 

Městská rada automaticky o novém podniku informuje: 

finanční úřad (přiděluje DIČ)    
průmyslovou a obchodní komoru (povinné členství)
oborový svaz (pokud má podnik zaměstnance)    
úřad práce (přidělí podniku IČO, má-li zaměstnance)
zdravotní pojišťovnu  

Kde budu platit daň z příjmu?

Příjmy z podnikatelských aktivit na německém území podléhají německé dani z příjmů. 

Jaké jsou náležitosti při založení pobočky firmy v SRN?

V případě založení pobočky české s. r. o. tato zpravidla podléhají zápisu do německého obchodního rejstříku „Handelsregister". (Německý právní řád rozlišuje několik druhů poboček  a v závislosti na dané formě buď podléhá nebo nepodléhá zápisu do Handelsregister). Info na stránkách http://www.dihk.de/ - Gründerservice.

V zásadě platí, že tzv. klíčoví pracovníci (majitelé a řídící pracovníci mateřské firmy v ČR) mohou v dceřiné společnosti pracovat v rámci volného pohybu služeb a nemusí být proto v dceřiné společnosti ani zaměstnáni, pokud v ní nepracují trvale. Pokud v ní budou pracovat trvale v roli jednatelů či dalších řídících pracovníků, budou muset žádat o povolení k pobytu (tedy mít i trvalé bydliště), ale nemusí mít pracovní povolení (doporučujeme však prověřit na místním pracovním úřadě). Čeští výkonní pracovníci (úředníci, dělníci atd.) budou muset žádat o pracovní povolení a je zcela na místním úřadu práce, zda ho obdrží. Pro všechny zaměstnance dceřiné firmy platí požadavky a podmínky jako pro zaměstnance německé (tarifní mzdy, sociální pojištění, úrazové pojištění atd.). 

Chci v SRN podnikat ve svobodném povolání, co musím splnit?

U svobodných povolání povinnost ohlášení neexistuje. Tyto osoby mají však za povinnost sdělit finančnímu úřadu nezávaznou formou zahájení výkonu samostatné činnosti. Kromě toho se vyžaduje nahlášení profesní úrazové a ne-mocenské pojišťovně. Profesní diplom je vyžadován pro profese typu účetní, architekt, právník, atd. Vykonavatelé některých povolání jako farmaceuti, architekti apod. musí být členy zvláštní profesní komory (info na „Handelskammer" http://www.ihk.de/ ). 

Užitečné odkazy vztahující se k podnikání v SRN:

http://www.gewerbeanmeldung.nrw.de/ - Ohlášení na živnostenský úřad
http://www.dihk.de/  - Obchodní rejstřík
http://www.bff-online.de/fa_sn.htm - Finanční úřad 
http://www.arbeitsamt.de - Úřad práce  
http://www.ihk.de - Obchodní a průmyslová komora 
http://www.vtud.org/  - Sdružení českých podniků v Německu  

 Jak založit živnost?

Odhadnout své možnosti, rozhodnout se pro obor podnikání
Zažádat o výpis z Rejstříku trestů - osobně nebo poštou
Navštívit místně příslušné Centrální registrační místo nově zřízené při živnostenských úřadech, vyplnit zde Jednotný registrační formulář včetně jeho zvláštních částí (příloh), předložit všechny požadované doklady
Fyzická nebo právnická osoba může začít podnikat v oboru ohlášené živnosti dnem ohlášení na živnostenském úřadě (pro právnické osoby zapsané v OR), jedná-li se o živnost volnou, řemeslnou či vázanou.
Obdržení živnostenského listu (případně koncesní listiny).
 Jedná-li se o koncesovanou živnost, fyzická či právnická osoba může začít podnikat v oboru koncesované živnosti až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese (pro právnické osoby zapsané v OR).
Do 8 dnů od obdržení živnostenského listu se přihlásit na místně příslušné správě sociálního zabezpečení k platbám důchodového či nemocenského pojištění, pokud si žadatel tuto povinnost nesplní na živnostenském úřadě jako Centrálním registračním místě vyplněním příslušného tiskopisu (případně přihlásit své zaměstnance do 8 dnů od jejich nástupu do práce)
Do 30 dnů od obdržení živnostenského listu se přihlásit na místně příslušném finančním úřadě k daňové registraci, pokud si žadatel tuto povinnost nesplní na živnostenském úřadě jako Centrálním registračním místě vyplněním příslušného tiskopisu
Do 8-mi dnů od obdržení živnostenského listu je nutné předložit Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, pokud si žadatel tuto povinnost nesplní na živnostenském úřadě jako Centrálním registračním místě vyplněním příslušného tiskopisu

Co je to předsednictví Evropské unie:

Předsednictví Evropské unie, respektive předsednictví Rady Evropské unie, je vykonáváno členskými státy EU střídavě po dobu 6 měsíců. Rada jednomyslně (všemi hlasy)  určuje pořadí předsednictví jednotlivých států.

Od 1. 1. 2007 předsedá Radě Evropské unie Německo. Jedním ze zájmů německého předsednictví je budoucnost Evropy. V dnešní Evropě není přímo jasné, kam Evropa směřuje. Je potřeba vytvořit nový společný postoje pro vnímání nové, moderní vize o Evropě. To je důvodem ke vzniku „Plánu D".  Ten se zaměřuje na prodiskutování budoucnosti Evropy s jejími obyvateli. Německo se také chce pevně zaměřit na řešení globálního problému klimatických změn, v jehož rámci bude podporovat práci Komise

Německo, jako předsednický stát Rady EU bude v červenci 2007 vystřídáno Portugalskem. V první polovině roku 2008 bude Radě EU předsedat Slovinsko jako první z nově přistupujících států (v květnu 2004).Úkolem předsednického státu je organizovat jednání Evropské rady (summitu) Rady EU, a přípravných komisí a pracovních skupin a předsedat jim. Dále je jeho úkolem reprezentovat Radu při jednáních s ostatními institucemi a orgány EU, jako např. s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Předseda také reprezentuje EU v mezinárodních organizacích a ve vztazích se třetími zeměmi. 

Co je to Troika:

Zástupci aktuálně předsedající země (předseda vlády a jednotliví ministři), Generální sekretář Rady EU a zástupce Evropská komise. Země, která bude předsedat EU v následujícím období se také účastní jednání Trojky, je-li to vhodné.  Trojka napomáhá předsednické zemi v řešení věcí zahraniční politiky, zejména ve věcech společné zahraniční a bezpečností politiky EU. Z toho vychází i složení Trojky, které má zajistit pokračování práce předsednické země na tomto poli.  

 


 Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz